ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
A พี่ๆ TK ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับน้องๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลนคราชสีมา ในวันที่ 10 มกราคม 2563 โดยมีกิจกรรมด พี่ๆ TK ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับน้องๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลนคราชสีมา ในวันที่ 10 มกราคม 2563 โดยมีกิจกรรมดีๆให้น้องๆได้ร่วมสนุกกัน เช่น บิดลูกโป่งแฟนซี , เก้าอี้ดนตรี , Board Game #tksquarekorat A "ศิลป์ สร้าง สุข" ครั้งที่ 4 ณ Art Gallery And Exhibition ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00-18.00 น. #ArtGalle "ศิลป์ สร้าง สุข" ครั้งที่ 4 ณ Art Gallery And Exhibition ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00-18.00 น. #ArtGalleryAndExhibition #tksquarekorat A "ศิลป์ สร้าง สุข" ครั้งที่ 3 ณ Art Gallery And Exhibition ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ❤️ #ArtGalleryAndExhibition #t "ศิลป์ สร้าง สุข" ครั้งที่ 3 ณ Art Gallery And Exhibition ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ❤️ #ArtGalleryAndExhibition #tksquarekorat A “ศิลป์ สร้าง สุข” ครั้งที่ 2 ณ Art Gallery And Exhibition ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 #ArtGalleryAndExhibiti "ศิลป์ สร้าง สุข" ครั้งที่ 2 ณ Art Gallery And Exhibition ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 #ArtGalleryAndExhibition #tksquarekorat A ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 Art Gallery And Exhibition ได้จัดงาน “ศิลป์ สร้าง สุข” และได้จัดนิทรรศการเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 Art Gallery And Exhibition ได้จัดงาน “ศิลป์ สร้าง สุข” และได้จัดนิทรรศการเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ #ArtGalleryAndExhibition #tksquarekorat A ยุทธศาสตร์ "Art Gallery And Exhibition" ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ "Art Gallery And Exhibition" ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน แผนงานกิจกรรม / โครงการ 1.) โครงการพัฒนาพหุศิลปศึกษาเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 2.) โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียน A ยุทธศาสตร์ "Art Gallery And Exhibition" ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ "Art Gallery And Exhibition" ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนศิลปศึกษา แผนงานกิจกรรม / โครงการ 1.) โครงการอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านศิลปศึกษา 2.) โครงการการอบรมแนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการด้านศิลปศึกษาทัศนศิลป์ โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา 3.) กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดพหุศิลปศึกษา A ยุทธศาสตร์ "Art Gallery And Exhibition" ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ "Art Gallery And Exhibition" ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้การจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาโดยใช้งานวิจัยเป็นฐานและส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ศิลปศึกษาโดยใช้ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงานกิจกรรม / โครงการ 1.) โครงการประชุมสัมมนางานวิจัยทางด้านศิลปศึกษา โครงการพัฒนาร่วมกับสาขาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา 2.) โครงการการพัฒนาการสอนศิลปศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.) โครงการอบรมการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนทางด้านศิลปศึกษา 4.) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อศิลปศึกษาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ A ยุทธศาสตร์ "Art Gallery And Exhibition" ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านผู้เรียน เป้าหมาย ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีศัก ยุทธศาสตร์ "Art Gallery And Exhibition" ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านผู้เรียน เป้าหมาย ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีศักยภาพทางด้านศิลปศึกษา แผนงานกิจกรรม / โครงการ 1.) โครงการค่ายศิลปะสร้างเด็กอัจฉริยะ 2.) โครงการรวมพลังพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา 3.) โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 4.) โครงการศิลปกรรมบำบัด A ยุทธศาสตร์ "Art Gallery And Exhibition" ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนรู้และบริการวิชาการ เป้าหมาย สร้างเครือข่ายการ ยุทธศาสตร์ "Art Gallery And Exhibition" ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนรู้และบริการวิชาการ เป้าหมาย สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และบริการวิชาการทางศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป แผนงานกิจกรรม / โครงการ 1.) โครงการจัดงานศิลปะนักเรียน ครูศิลปศึกษาและศิลปินที่มีชื่อเสียง 2.) โครงการจัดนิทรรศการสำคัญชองชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 3.) โครงการศิลปศึกษาเพื่อการเรียนรู้ 4.) โครงการกิจกรรมศิลปะสัญจร 5.) โครงการกิจกรรมศิลปศึกษาเชิงบูรณาการ 6.) โครงการบริการวิชาการศิลปศึกษาสู่สากล นานาชาติ เป็นเครือข่ายโครงการร่วมกับสาขาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.010741