ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
A ยุทธศาสตร์ "Art Gallery And Exhibition" ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ "Art Gallery And Exhibition" ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนศิลปศึกษา แผนงานกิจกรรม / โครงการ 1.) โครงการอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านศิลปศึกษา 2.) โครงการการอบรมแนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการด้านศิลปศึกษาทัศนศิลป์ โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา 3.) กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดพหุศิลปศึกษา A ยุทธศาสตร์ "Art Gallery And Exhibition" ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ "Art Gallery And Exhibition" ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้การจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาโดยใช้งานวิจัยเป็นฐานและส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ศิลปศึกษาโดยใช้ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงานกิจกรรม / โครงการ 1.) โครงการประชุมสัมมนางานวิจัยทางด้านศิลปศึกษา โครงการพัฒนาร่วมกับสาขาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา 2.) โครงการการพัฒนาการสอนศิลปศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.) โครงการอบรมการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนทางด้านศิลปศึกษา 4.) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อศิลปศึกษาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ A ยุทธศาสตร์ "Art Gallery And Exhibition" ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านผู้เรียน เป้าหมาย ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีศัก ยุทธศาสตร์ "Art Gallery And Exhibition" ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านผู้เรียน เป้าหมาย ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีศักยภาพทางด้านศิลปศึกษา แผนงานกิจกรรม / โครงการ 1.) โครงการค่ายศิลปะสร้างเด็กอัจฉริยะ 2.) โครงการรวมพลังพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา 3.) โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 4.) โครงการศิลปกรรมบำบัด A ยุทธศาสตร์ "Art Gallery And Exhibition" ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนรู้และบริการวิชาการ เป้าหมาย สร้างเครือข่ายการ ยุทธศาสตร์ "Art Gallery And Exhibition" ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนรู้และบริการวิชาการ เป้าหมาย สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และบริการวิชาการทางศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป แผนงานกิจกรรม / โครงการ 1.) โครงการจัดงานศิลปะนักเรียน ครูศิลปศึกษาและศิลปินที่มีชื่อเสียง 2.) โครงการจัดนิทรรศการสำคัญชองชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 3.) โครงการศิลปศึกษาเพื่อการเรียนรู้ 4.) โครงการกิจกรรมศิลปะสัญจร 5.) โครงการกิจกรรมศิลปศึกษาเชิงบูรณาการ 6.) โครงการบริการวิชาการศิลปศึกษาสู่สากล นานาชาติ เป็นเครือข่ายโครงการร่วมกับสาขาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา A การดำเนินงานของ "Art Gallery And Exhibition" 1.เป็นอาคารที่เก็บรวบรวม และจัดแสดงศิลปวัตถุทาง ด้าน ศิลปะ ทั้งศิลปะแบบปร การดำเนินงานของ "Art Gallery And Exhibition" 1.เป็นอาคารที่เก็บรวบรวม และจัดแสดงศิลปวัตถุทาง ด้าน ศิลปะ ทั้งศิลปะแบบประเพณีและศิลปะร่วมสมัย 2.จัดแสดงภาพเขียนจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะประยุกต์ และงานฝีมือที่เป็นประณีตศิลป์ 3.วางแผน คิดค้น วิเคราะห์ วิจัยเรื่องราวทางด้านศิลปะ เพื่อการพัฒนาการจัดแสดงและการปรับปรุงอาคาร 2 หลัง 4.ให้บริการทางการศึกษา จัดกิจกรรม จัดนิทรรศการให้ความรู้แผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 5.ประสานงานให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวาการ และการจัดแสดงภาพศิลปกรรมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ และ โดยมี ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน A เพราะการอ่านหนังสือคือการออกกำลังกายสมอง ทุกครั้งที่อ่าน คุณจะมีความทรงจำใหม่ สมองจะได้ทำงาน และฝึกฝนความจำได้ดีขึ้น เพราะการอ่านหนังสือคือการออกกำลังกายสมอง ทุกครั้งที่อ่าน คุณจะมีความทรงจำใหม่ สมองจะได้ทำงาน และฝึกฝนความจำได้ดีขึ้น A น้องๆ อย่าลืม ! พรุ่งนี้ 9 โมงเช้า เริ่มสมัคร GAT PATกันได้แล้วนะคะ เข้าไปศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและสมัครสอบได้ที่ สทศ. นะคะ แห น้องๆ อย่าลืม ! พรุ่งนี้ 9 โมงเช้า เริ่มสมัคร GAT PATกันได้แล้วนะคะ เข้าไปศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและสมัครสอบได้ที่ สทศ. นะคะ แหล่งที่มา : OnDemand สถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ A Art Gallery and Exhibition ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ศิลป์ สร้าง สุข” กิจกรรมสำหรับครอบครัว ผู้สูงวัยในชุมชน ในวันที่ 4,13,20 ,25 ธันวา Art Gallery and Exhibition ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ศิลป์ สร้าง สุข” กิจกรรมสำหรับครอบครัว ผู้สูงวัยในชุมชน ในวันที่ 4,13,20 ,25 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 - 18.30 น. วันที่ 4 ธันวาคม 2562พบกิจกรรมการเพ้นท์กระเป๋าผ้า , ภาพพิมพ์ , การปะติดภาพ collage ,สนุกกับสอยดาว ,โยนห่วงรับรางวัล ชมนิทรรศการเงินตราในรัชสมัยต่างๆ นิทรรศการเมืองโคราช ภาพศิลปะชนะการประกวด ภายในงานมีดนตรีไพเราะ เพลงเก่า ฟังสบายในสวนร่มรื่น และเชิญชิมผัดหมี่โคราช ฟรี! A 5 วิธีเปลี่ยนนิสัยให้เป็นคนรักการอ่าน อ่านหนังสือได้มากขึ้น โดยไม่รู้สึกทรมาน !ถ้าอ่านเยอะแล้วมันฝืนๆ ใจ ลองใช้ 5 วิธีนี้ดู แหล่ 5 วิธีเปลี่ยนนิสัยให้เป็นคนรักการอ่าน อ่านหนังสือได้มากขึ้น โดยไม่รู้สึกทรมาน !ถ้าอ่านเยอะแล้วมันฝืนๆ ใจ ลองใช้ 5 วิธีนี้ดู แหล่งที่มา : onDemand สถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ A ภาพบรรยากาศกิจกรรม จากโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ (TK On Tour) ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 พบกับกิจกรรมส่ง ภาพบรรยากาศกิจกรรม จากโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ (TK On Tour) ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 พบกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสนุกๆทั้ง 7 กิจกรรม 1. เกมโยนห่วงมหาสนุก 2. TK Board Game Club 3. Guessing word Game 4. ตะกร้าความรู้ 5. Are you ready ? 6. True or false ? 7. Dino Dino ผจญภัยโลกไดโนเสาร์ไทย
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.021852