ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 ความเป็นมาของอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา

                

      

 

       ในปี พ.ศ. 2556 นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชนทั่วไป จึงจัดหาแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีความประสงค์ดำเนินการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square Korat) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บริการสำหรับเด็ก เยาวชน ผู้พิการ และประชาชนทั่วไปในการอ่าน ศึกษาค้นคว้า บริการสารสนเทศและผสมผสานการพักผ่อนดึงดูดให้เด็ก  เยาวชน เข้ามาใช้บริการ และได้พบว่าอาคารชุณหะวัณ ถนนพลแสน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็น อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา โดยรองรับสถานศึกษาซึ่งอยู่โดยรอบจำนวน 5 แห่ง มีนักเรียนประมาณ 20,000 คน ในลักษณะห้องสมุดมีชีวิตและทันสมัย จึงได้ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (TK Park) ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลนครนครราชสีมา โดยนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมากับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ โดยนายปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558  ในการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา และได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารชุณหะวัณ พื้นที่รวมประมาณ 1,600 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่าง มีประสิทธิภาพ มีความสะดวกทันสมัยและปลอดภัยครอบคลุมผู้รับบริการตั้งแต่เด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชนทั่วไปโดยใช้เวลาในการก่อสร้าง 330 วันตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 - 1 ตุลาคม 2559 ด้วยงบประมาณ 39,200,000 (สามสิบเก้าล้านสองแสนบาทถ้วน) ภายใต้การบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครราชสีมา นำโดยนายสุรวุฒิ เชิดชัย จึงมาเป็นอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square korat) ในปัจจุบัน  


 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006222