ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

 วิสัยทัศน์

 
      
 

 

 วัตถุประสงค์

 
  1. เพื่อสร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ที่เน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้ ในบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ทันสมัย  
  2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวมีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต  
  3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชนและประชาชน  
  4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ทางปัญญา กิจกรรมสันทนาการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีและกีฬา เพื่อยับยั้งและป้องกันการติดยาเสพติดการก่อปัญหาอาชญากรรม   

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.007889